TOIMITUSEHDOT

1. SOVELTAMINEN

1.1 Näitä toimitusehtoja sovelletaan Muuttovelhot Oy:n myymiin ja tuottamiin palveluihin.

2. VUOKRATTAVAT TUOTTEET

2.1 Vuokra-aika lasketaan päivästä, jolloin vuokrattavat tuotteet lähetetään tai noudetaan muuttoliikkeen varastosta päivään, jolloin ne palautetaan sinne mainitut päivät mukaan luettuna.

2.2 Jokaisesta osakuljetuksesta veloitetaan erillinen toimitus- tai noutomaksu.

2.3 Mikäli Asiakas ei ole tyytyväinen toimitettuihin tuotteisiin, määrään tai laatuun nähden, tai ko. vuokrausehtoihin, tulee Asiakkaan ilmoittaa siitä Muuttovelhoille viimeistään seuraavana arkipäivänä, kuitenkin ennen vuokrattavien tuotteiden käyttöönottoa. Samoin tuotteita palautettaessa on Asiakkaan ilmoitettava viimeistään seuraavan arkipäivän kuluessa, mikäli määrään tms. on Asiakkaalla huomautettavaa.

2.4 Asiakas on vastuussa vuokrattavista tuotteista vuokrasuhteen ajan. Puuttuvista, turmeltuneista ja rikkoutuneista tuotteista veloitetaan Muuttovelhojen tuotehinnaston mukainen veloitushinta.

2.5 Mikäli Asiakas rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, on Muuttovelhoilla oikeus välittömästi purkaa tämä sopimus sekä saada vuokrattavat tuotteet takaisin vapaasti Muuttovelhojen toimipisteeseen asiakkaan kustannuksella.

3. PALVELUT JA TYÖSUORITUKSET

3.1 Palveluiksi ja työsuorituksiksi luetaan kaikki ne tapahtumat, joissa Muuttovelhot tai Muuttovelhojen alihankkija on toimittanut Asiakkaalle työtehtävää varten työntekijöitä, kalustoa, työmenetelmiä jne.

3.2 Laskutus tapahtuu Asiakkaalle erikseen ilmoitettujen veloitushintojen mukaan.

3.3 Mikäli laskutus tapahtuu yksikköveloitushintojen mukaan, veloitetaan jokaiselta alkavalta 15 minuutilta. Minimiveloitusyksikkö on 30 minuuttia. Veloitusaika alkaa niin kuin tarjouksessa on ilmoitettu.

3.5 Työpäivän aikana Muuttovelhojen työntekijöillä on oikeus työaikalainsäädännön mukaisiin lepotaukoihin, jotka veloitetaan normaalien yksikköveloitushintojen mukaan. Yli kuuden tunnin työpäivään kuuluu puolen tunnin lepotauko. Alle kuuden tunnin, mutta yli neljän tunnin päivään kuuluu yksi virkistäytymistauko. Yli 8 tunnin päivään kuuluu lepotauko ja kaksi virkistäytymistaukoa. Mikäli työaika kestää yli kymmenen tuntia, on työntekijällä oikeus vielä yhteen puolen tunnin lepotaukoon.

3.6 Toimeksiannon peruuttaminen

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa työsuoritus veloituksetta, mikäli peruutus tehdään vähintään viisi arkipäivää, ilmoituspäivä mukaan lukien, ennen kuin työsuorituksen on määrä alkaa. Mikäli työsuoritus perutaan vähemmän kuin viisi arkipäivää ennen sen alkamista, on Muuttovelhoilla oikeus laskuttaa kyseiseen työhön varatun kapasiteetin viiden tunnin veloitusta vastaava korvaus.Mikäli työsuoritus perutaan sen jo alettua, on Muuttovelhoilla oikeus korvauksiin kokonaisuudessaan työsuorituksesta jo kulutetun ajan osalta sekä viiden työtunnin veloitusta vastaava korvaus.

4. Mikäli Asiakas teettää Muuttovelhoilla tilauksen ulkopuolisia töitä, tai mikäli Asiakkaan tavaramäärä on etukäteen ilmoitettua suurempi tai jokin muu toimeksiannon toteuttamiseen vaikuttava seikka poikkeaa siitä mistä on tilauksen teon yhteydessä sovittu joko kirjallisesti tai suullisesti, on Muuttovelhoilla oikeus veloittaa nämä työt erikseen.

4.1 Mikäli irtaimistoon kuuluu yksikköarvoltaan yli 2.000 euron arvoisia esineitä, tulee ne vakuuttaa erikseen. Lisäksi taide- ja antiikkiesineistä tulee toimittaa kirjallinen luettelo esineiden arvoineen, sekä aitoustodistus, ostotodistus tai arvioitsijan lausunto.

5. TYÖTURVALLISUUS

5.1 Mikäli Muuttovelhoille osoitetussa työsuorituksessa on syytä huomioida normaalista muuttamisesta poikkeavia työturvallisuusnäkökohtia johtuen siirrettävästä irtaimistosta tai Asiakkaan tiloista, on Asiakkaan ilmoitettava siitä MuuttoVelhoille ennen työsuorituksen aloittamista.

5.2 Mikäli Muuttovelhojen työntekijät havaitsevat työturvallisuuden vaarantavia tekijöitä, on heillä oikeus keskeyttää työsuoritus välittömästi.

5.3 Muuttovelhot noudattaa toiminnassaan työaika- ja työturvallisuuslakia sekä kuljettajien ajo- ja lepoaika-asetusta.

6. REKLAMAATIOT JA KORVAUSVASTUUT

6.1 Mikäli Muuttovelhojen suorittaman työn tai palvelun aikana rikkoontuu Asiakkaan irtaimistoa tai muuta omaisuutta, on Asiakkaan tehtävä kirjallinen reklamaatio Muuttovelhoille 7 (seitsemän) päivän kuluessa. Kuluttaja-asiakkaiden vahingoista on ilmoitettava kohtuullisessa ajassa, pääsääntöisesti kahden viikon kuluessa Ellei näin ole menetelty, Muuttovelhot on vastuusta vapaa.

6.2 Muuttovelhon työntekijöiden ja Asiakkaan on selkeästi pystyttävä yksilöimään tapahtuma (vahinko/törkeä huolimattomuus), joka on johtanut tavaroiden tai kiinteistöjen vaurioitumiseen. Mikäli molemminpuolista yksilöimistä ei voida tehdä, ei vahinko ole korvauksen piirissä.

6.3 Muuttovelhojen lainmukainen vastuu siirrettävälle irtaimistolle perustuu Tiekuljetussopimuslakiin. Muuttovelhojen ollessa vastuussa vahingosta korvaus on enintään 20 €/kg kotimaankuljetuksissa ja 8,33 SDR/kg ulkomaankuljetuksissa. Asiakas voi parantaa korvausturvaansa ottamalla erillisen kertakuljetusvakuutuksen toimeksiantoon.

6.4 Muuttovelhojen korvausvastuu ei koske tunnearvoa, välillisiä vahinkoja tai muita menetyksiä.

6.5 Muuttovelhojen korvausvastuun ulkopuolella ovat kaikki sähköiset ja tietotekniset vahinkotapahtumat, kuten tiedostojen varmistukset, ohjelmien ja tiedostojen tuhoutuminen, johtojen yms. irrottamisesta/asentamisesta väärään paikkaan aiheutuneet vahingot sekä muut niihin rinnastettavat vahinkotapahtumat.

6.6 Muuttovelhojen korvausvastuu katoamisissa rajoittuu tiekuljetussopimuslakiin.

6.7 Muuttovelhojen korvausvastuu voi pienentyä tai poistua kokonaan mikäli voidaan osoittaa vahingon johtuneen joistain seuraavista seikoista.

Tilaaja on laiminlyönyt siirrettävän irtaimiston tai tilojen asianmukaisen pakkaamisen ja suojaamisen. Asianmukainen irtaimiston pakkaus ja tilojen suojaus tarkoittaa toimintaa MuuttoVelhojen ohjeiden mukaisesti. Irtaimiston pakkaus ja tilojen suojaus on Asiakkaan vastuulla, ellei toisin ole sovittu. Muutettavan irtaimiston kunto ei mahdollista sen turvallista siirtämistä normaalia varovaisuutta noudattaen. Esimerkiksi huonekalun merkittävän huono kunto tai virheellinen kasaaminen. Siirrettävä irtaimisto on erityisen altis ilman lämpötilan tai kosteuspitoisuuden vaihtelulle, esimerkiksi kasvit tai erikoiskalusteet. Elektroniseen laitteeseen ei ole syntynyt toimeksiannon aikana selviä ulkoisia vaurioita.

7. LASKUTUSEHDOT

7.1 Vuokratuotteet laskutetaan sopimuksen mukaan viikottain.

7.2 Työsuoritukset ja palvelut laskutetaan sopimuksen mukaan joko osittain tai kokonaan ennakkoon tai työsuorituksen jälkeen.

7.3 Maksuehto on 7 pv netto.

7.4 Viivästyskorko on kulloinkin Suomen Pankin vahvistama viivästyskorko.

7.5 Muuttovelhot varaa oikeuden muuttaa yksikköhintojaan muuttuvan markkina- ja kustannustilanteen mukaisesti.

8. MUUT EHDOT

8.1 Osoitteenmuutoksesta on viipymättä ilmoitettava Muuttovelholle.

8.2 Muuttovelhot voi vaatia tilaajalta vakuuden maksusaatavan turvaamiseksi, mikäli mahdollisen luottotietojen tarkistamisen yhteydessä selviää asiakkaalla olevan maksuhäiriömerkintä.

8.3 Näiden toimitusehtojen johdosta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluin. Mikäli niissä ei yrityksistä huolimatta ole päästy yhteisymmärrykseen, ratkaistaan asiat Helsingin käräjäoikeudessa.

Tietosuojaseloste